Search form

Galata 5:19

19Aime socnginengte gagale aibaba yogo yanguc yegengkedaicte: Kaiselo aibaba nga ngic-ngigac wiyac mi aiaiine ailu ngic-ngigac kwelengineng selo aibabadi wakeicne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index