Search form

Galata 5:21

21Ailu hasowac nga misa sanangne nobong kwele basifuc aiyelecaigac ailu aibaba gocne ingucne. Esecne edocngebaiba ailu yakumac hatacmac ung-yowa milu edocngebagabac, ngic-ngigac aibaba ingucne balaibecaigaing, yenge Wapongte ngani-damongte gaga nalic mi badaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index