Search form

Galata 6

Sanangne domalu baficebanoga

1Agofocne, ngengelacni ngic monicti bikic bafuwame ngic Asuholec gagaing, ngengi ngic yogo ingucne kwele-ulucka bafickelu edo-bamadic aicnodaing. Ailu ngengileng ingucnehac lokwesacka wawedaingkale damongnagulu gadabiyeng.*2Ngenge hewacnginang umacnginengkolec ngani-bafic aiyelelu gadabiyeng. Inguc ailu Kristole yefe-yowa balaibedaingte.*3Ngic monic ye feicne mi ailu yeicnele ngageme feicne aidaicte, yebac yeuctiyac kwesac ainagudaicte. 4Ngenge filesoc filesoc aibabangineng ngani-wosaec aidaing. Aime monic ye nganime yeicne aibabaine nalic aime, yogolec kwele-madic yeicna fadaic. Inguc facnodaictewa gocne yengele aibaba yogo nganilu mi wosaedaicte. 5Ngic yenge bolengineng filesoc filesoc badaingte.*

6Wewedufocngineng Wapongte yowa wedungelecaigaing, ngenge yengele ngagesilu wiyacngineng madicne heuckelu wewedufocngineng nebocine yeledaing.*

7Aime gageuctiyac mi kwesacnagulu yanguc ngagedamec, “Na Wapong kwesackegabac.” Ga Wapong nalic mi kwesackedamecte. Yogolec ngic monic ye nosing monic duwedaicte, ye nosing noine silicine ingucnehac fuluckedaicte.* 8Ngic monic ye socte gagawa wiyac duwecaigac, ye socte gagawacni noine fuluckeme sowaledaicte. Nga ngic monic ye Asule gagawa wiyac duwecaigac, ye yogolec noine, gaga-sanang badaicte. 9Yogolec ailu aibaba madicnele kuc wawa mi aidabeleng. Nongileng tatakic mikac galu aibaba madicne ailu gaebengka damengtowa kwesime nosing noine madicne badabelengte. 10Nongileng damengnonggeng fagachac, iwa ngic-ngigac sasawa aibaba madicne aiyeledabeleng ailu agofocngineng yenge Sugucnenonggeng ngagesingkelu gagabiyeng, yenge madicne homacnehac aiyeledabeleng.

Kwele-efec nga yambung-yowa

11Nganining, naneuc molenedi kweleng sugucne benang kwelengkegabac.+12Ngic sasawa yengi soc tofangineng helockeningte kpafengngebalu micaigaing, yenge socnginengte gagale silicka feicne ainingte ailu inguc micaigaing. Ailu yenge Kristole malicpongte ailu weyebic aiyeledaingkale, inguc aingelecaigaing. 13Ngic soc tofangineng biyac helockeibong, yenge yengileng yefe-yowa mi balaibecaigaingka. Yengebac ngengele ngagelu yengung wac sugucne baningte ailu ngengele soc tofangineng helockeningte homacnehac aiyeledaicte. 14Aime nani wiyac monicte ngagelu wacne mi bafangkedacte, miyac benang. Sugucnenonggeng Yesu Kristole malicpongte wac sugu bafangkedacte. Yogolec ailu himongte gaga yogo webong nala homame naneicne himongte gagawa wecnubong homaiba, ingucne ngagegabac.

15Ngic soc tofangineng helockeicne me mi helockeicne yogodi wiyac feicne mi aigac. Wapongti mime ngic-ngigac gbolicne fikeibong, yogodi sugu feicne aigac.*16Aime ngic-ngigac yefe yogo gaganginang balaibecaigaing, yenge Wapongti yengela kwele-efec nga kwele-sowac lodaicte, yogo yengi Wapongte aling gbolicne aigaing.

17Ailu yanguc mimoctogabac, ngic monicti na kwele-umac hatacmac mi neledaic, omale Yesule bole babe wecnubong yele lofoc socna balu gagabac.*

18Agofocne, Sugucnenonggeng Yesu Kristole baba-madicti ngengele kwele-ngage-ngagenginang fadaic, i foinac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index