Search form

Galata 6:1

Sanangne domalu baficebanoga

1Agofocne, ngengelacni ngic monicti bikic bafuwame ngic Asuholec gagaing, ngengi ngic yogo ingucne kwele-ulucka bafickelu edo-bamadic aicnodaing. Ailu ngengileng ingucnehac lokwesacka wawedaingkale damongnagulu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index