Search form

Galata 6:12

12Ngic sasawa yengi soc tofangineng helockeningte kpafengngebalu micaigaing, yenge socnginengte gagale silicka feicne ainingte ailu inguc micaigaing. Ailu yenge Kristole malicpongte ailu weyebic aiyeledaingkale, inguc aingelecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index