Search form

Galata 6:13

13Ngic soc tofangineng biyac helockeibong, yenge yengileng yefe-yowa mi balaibecaigaingka. Yengebac ngengele ngagelu yengung wac sugucne baningte ailu ngengele soc tofangineng helockeningte homacnehac aiyeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index