Search form

Galata 6:16

16Aime ngic-ngigac yefe yogo gaganginang balaibecaigaing, yenge Wapongti yengela kwele-efec nga kwele-sowac lodaicte, yogo yengi Wapongte aling gbolicne aigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index