Search form

Hebrews 1

Madec ye wiyac sasawale Sugucne

1Esecnebenang Wapongti yowaine siduc mimifocine yengele micka lowec. Yogo dameng bocyac yefe fungine fungine iwa weduyelewec. Yowa yogo yengi ngesa-ngambofocnonggeng yenge edocebalu gaibong. 2Aime yanguctiyac dameng moto-motoina gagabelengka, ye yowaine Madecinele micka lome yedi yowa edocnubawec. Himongka nga sawawa ailu honocmengka wiyac sasawa fagac, yogo Wapong madecinele molewa lome yeholec bafuwaiboc, aime mole-damocinele wiyac sasawa yogo Madecinedi banale micnowec.-3Aime Madec ye yeuctihac Wapongte angoc, ailu yeke silicnginec moniyang aigaic. Aime Madec ye yowaine tapiliineholec ailu yowa yogodi wiyac sasawa himongka nga sawawa ailu honocmengka fayackegac, yogo bafuwayackewec fagac. Ailu ye ngic-ngigac sasawa nongileng bikic suweyackelu bole bamoctolu honocmengka Ngictau tapiliineholec yele foleinapec iwa fewec ngiyegac.-

Angelo yengele Sugucnengineng

4Madec ye angelo sasawa yengele sugucnengineng. Ailu ye wac sugucnehac mole-damocte alingka bawec, wacine yogodi angelo yengele wac sasawa ewalicebagac.-5Aime Wapongti angelo monic yanguc mi edocebawec,

“Na yakumac mibe yegengkeme edocgugabac, ga nale Madec nga na gale Mamac.” (Miti gee 2:7)

Ailu ye angelo monicte ngagelu yanguc mi miwec,

“Na yele Mamac, aime yedi nale Madec aidaicte.” (2 Samuel 7:14; 1 Ngictau siduc 17:13) -

6Ailu ye molic-molic Madecine himongtowa yagowa ganale mengockelu kwesiwec, dameng iwa yanguc miwec,

“Wapongte angelo sasawa yenge ngosockelu ye afeedabiyeng.” (Yefe-yowa 32:43 Wapongte hibi Grik yowawa bafaliyeicne.) -

7Ailu angelo yengelebac yanguc miwec,

“Ye angelofocine bole-yowa edocebalu gbelong ingucne salecebame yengi dac-ubilang ingucne yowaine balu hikelu ye kwelec kwecnodaingte.” (Miti gee 104:4)

8Ailu Madecinele ngagelu yanguc miwec,

“Wapong, gale ngictau bole i moto-motoine mikac fafeginowagac. Ailu ngictau tapiligonele wacine yogo pasi dondonne. 9Ga ngic-ngigac yengele gaga dondonnele angacgucaigac, nga yefe-yowa wewe aicaigaing, ibac kwelegonedi hegilecaigic. Ilec ailu na Waponggonedi, gale Wapong milu ga bawosaecgulu belic-belicte sandadi lowacgume gale belic-belic yogodi agofocgone yengele ewaligac.” (Miti gee 45:6-7)

10Ailu Wapong Mamac ye hatacmac Madecinele yanguc miwec,

“Oc Sugucne, molickelu himongte kwesing loing, ailu sawawa wiyac fayackegac, ga i sasawa molegonedi bafuwayackeing. 11Yenge miyac aiyackedaingte nga gabac gagidamecte. Yenge sasawadi ngakpi ingucne lokeyackelu miyac aidaingte. 12Gagi honocmengka wiyac fagaing, yenge ngakpi ingucne weducebadamecte, ailu ngic-ngigac yengi ngakpi-kpoluc baickelu gbolicne holecaigaing, ga yogo ingucnehac esecne baicebalu gbolicne lodamecte. Ailu ga damengsoc silic moniyang ingucnehac gadamecte, aime gale hifa-dameng i moto-motoine mikac.” (Miti gee 102:25-27)

13Aime Wapongti angelo monic yanguc mi edowec,

“Ga folenapec ngiyeengka ngabafocgone yenge higegone bageina locebabe ngiyedaingte.” (Miti gee 110:1)

14Angelo sasawa yenge asu ailu bole balu gagaing, aime ngic-ngigac bikickacni bacnubame mole-damoc banogale wangec gagaing, angelo yengi yogo yengele kwelec kwenogale Wapongti salecebacaigac.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index