Search form

Hebrews 1:12

12Gagi honocmengka wiyac fagaing, yenge ngakpi ingucne weducebadamecte, ailu ngic-ngigac yengi ngakpi-kpoluc baickelu gbolicne holecaigaing, ga yogo ingucnehac esecne baicebalu gbolicne lodamecte. Ailu ga damengsoc silic moniyang ingucnehac gadamecte, aime gale hifa-dameng i moto-motoine mikac.” (Miti gee 102:25-27)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index