Search form

Hebrews 1:13

13Aime Wapongti angelo monic yanguc mi edowec,

“Ga folenapec ngiyeengka ngabafocgone yenge higegone bageina locebabe ngiyedaingte.” (Miti gee 110:1)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index