Search form

Hebrews 1:14

14Angelo sasawa yenge asu ailu bole balu gagaing, aime ngic-ngigac bikickacni bacnubame mole-damoc banogale wangec gagaing, angelo yengi yogo yengele kwelec kwenogale Wapongti salecebacaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index