Search form

Hebrews 1:8

8Ailu Madecinele ngagelu yanguc miwec,

“Wapong, gale ngictau bole i moto-motoine mikac fafeginowagac. Ailu ngictau tapiligonele wacine yogo pasi dondonne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index