Search form

Hebrews 10:19-20

Ngage-ngagesingkolec nalic fenoga

19-20Ngic hae-gbafocnonggeng, Yesu yeicne sacte tapiliwa nongileng hangoc mikac galu kpoluc nu falockelu kweline Gbagbacnebenang iwa nalic fedabelengte. Yedi yefe gbolicne nga gagaineholec witiyenolewec. Ilec ailu kpoluc nuwa yefe hikegabeleng, yogo yeicne socti yefe yogo hocne nolewec. 21Depec-baba ngic feicnetowanginengti Wapongte alingfocine damongnubalu gagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index