Search form

Hebrews 10:25

25Ngic-ngigac gocne yenge kpaduckeningte hegilecaigaing, yogo mi aidaing. Damengtowa bangkalegac, ngenge yogo biyac ngagegaingte basanangebalu gadabeleng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index