Search form

Hebrews 10:29

29Aime dodoficte sacti ngic monic biyachac suwewec, ye lobewa sac yogo ngageme wiyac omane aime Wapongte Madecte feiwa nolac edelu baba-madicte Asu misowaledaictewa, yela ameine efecne mi fikecnodaicte, yogo ngagegaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index