Search form

Hebrews 10:3-4

3-4I yangucte, bulumaka ngicne nga noning ngicnele sacti bikic baic-baictesoc mi aigac, miyacbenang. Yogolec ailu depecte hasoc hole-holele aibaba yogodi hifasoc bikicngineng hole-gboliyeme ngagesilu gaibong.

5Ilec ailu Kristodi himongka walu yogolec ngagesilu Wapong yanguc edowec,

“Ga kwele-madicte ibu nga bikicte depec fungine fungine, yogolec mi aigelelu gawec. Gabac himong soc monic bamockelu noleing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index