Search form

Hebrews 10:30

30Aime

“Bikicte ameine badu-badu yogo nale bole, aime na ngic-ngigac bikicnginengte ameine baduyeledacte.” (Yefe-yowa 32:35)

Sugucnedi yowa inguc miwec, i ngagegabeleng. Ailu ye hatacmac yanguc miwec,

“Sugucnedi ngic-ngigacfocine wosaecebalu yowangineng midaicte.” (Yefe-yowa 32:36; Miti gee 135:14)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index