Search form

Hebrews 10:33

33Ailu ngic yengi dameng gocna ngic-ngigac yengele haicka locngebalu midelec nga yowa gameineholec ailu weyebic aingeleibong. Aime dameng gocna ngaba yengi ngengele agofocngineng inguc aiyelebong, ngengi ago aiyelelu yengeholec domaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index