Search form

Hebrews 10:34

34Ngenge muc-macka ngic yengeholec momochac doic ngageibong, aime ngic yengi gocne ngengelacni muc-macka locebaibong, ailu ngaba yengi gocne ngengelacni moneng-mafangineng hise baibong. Inguc aibong ngenge beliyelu yanguc ngageibong, moneng-mafanonggeng faginowagac yogodi himongtowa yagolec moneng-mafa ewaliyackegac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index