Search form

Hebrews 10:38

38Ngic-ngigacfocne dondonne gagaing, ngenge ngage-ngagesingkolec gaginowagaing. Aime ngengelacni monicti lobe holecnudaictewa, nani yele ngagebe mi madickedaicte.” (Habakuc 2:3-4)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index