Search form

Hebrews 11:17-18

17-18Wapongti Abraham lokwesacka lome, ye yowaine ngagesingkelu madecine depec ingucne lobenogale aiwec. Aime Wapongti madec yele esecne molickelu yanguc miwec,

“Aisakta yefe ngesa-ngambofocgone fikesawec aidaingte.” (Fike-fike 21:12)

Madecine moniyang i hocne ye dodoficte aling gawec, aime sifu ye balu depecine ainale miwec. 19Aime ye yanguc ngagesilu gawec, “Wapongti ye homackacni inguchac nalic bagboliyedaicte.” Ilec nangeng yowa yanguc holelu migabeleng, “Wapongti Aisak homackacni bawec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index