Search form

Hebrews 11:25

25Ye bikicte kwele-madic ngagelu dameng bangkacnemac ganale mi aicnowec. Ye Wapongte ngic-ngigac yengeholec umac balu ganale ngageme madickewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index