Search form

Hebrews 11:26

26Ailu ye Aigita himongte moneng-mafa yogolec ngageme wiyac omane aiwec. Kristole ailu game banogale ngageme wiyac feicne aiwec, yogodi Aigita himongte moneng-mafa ewaligac. Ye i ngagesilu Wapongtacni fuliine madicne banogale donge hilawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index