Search form

Hebrews 11:28

28Ngic-wewe angelodi Israel aling yengele molic-molic madecfocngineng wehomacebadaickale, ye Wapong ngagesingkelu Ewalicebaicnele Hombangte lama madecine welu sacinedi nunginangsoc hosoyackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index