Search form

Hebrews 11:29

29Aime Israel ngic-ngigac yenge ngagesingkeibongte Kiwec Sasacnedi siyeckelu yefe ingucne kelengkelu fame falockeibong. Aigita ngic yenge inguchac falockenang milu lebong kiwec hatacmac fafaina fanale ailu banagume yenge kiwec nolu homayackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index