Search form

Hebrews 11:33

33Yenge ngagesingkeibongte ailu ngictau bocyac yengele hudu-baba ngicfocngineng tapilingineng bawalu ngictaufocngineng aiibong, ailu laion micngineng badickeibong. Aime yefe-yowa fawec i damongkelu Wapongti wiyac mipangkewec i baibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index