Search form

Hebrews 11:34

34Yenge dac sugucne babong pisickewec. Aime ngabafocngineng yenge hudu-baba fitecti wehomacebanogale aibong hikeibong. Yenge tapili-wawa gabong Wapongti tapili yelewec. Yenge hudu tapiliineholec welu kwilic-ngic yengele hudu-baba ngic bocyac yebicebaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index