Search form

Hebrews 11:37

37Aime gocne yenge posadi holecebaibong, nga gocne segedi socngineng balockeibong, nga gocne hudu-babale fitecti wehomacebaibong. Nga gocne yenge ngakpi-kpolucnginengti miyac aime lama nga noning socine holelu gaibong, ailu socte wiyacte kpungkelu gaibong. Inguc aibong ngic-ngigac yengi wecebabong umac feina gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index