Search form

Hebrews 11:39

39Aime ngic-ngigac yogo yenge ngage-ngagesingkolec gaibongte Wapongti nganicebame madickewec. Ailu yenge dodoficte wiyac baningte yowa miicne, i himongka galu monic mi baibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index