Search form

Hebrews 11:4

Ngage-ngagesingkolec ngic-ngigac

4Abel ye ngagesingkewecte Wapongte depec lobewec, yogodi Kainte ibu ewaliwec. Ewalime Wapongti yele depec nganilu ngageme madickeme ngic dondonne wackewec. Abel ye biyachac homawec, ailu sifu yele ngage-ngagesingte yowaine miwec i fagachac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index