Search form

Hebrews 11:6

6Aime ngic monic ye Wapongte emewa hikenogale ngagegacka, ye yanguc ngagesingkelu hikedaic, Wapong ye gagac hocne aime ngic-ngigac ye wackelu basackecaigaing, yenge ameine madicne yeledaicte. Nga monic ye ngage-ngagesingngine mikac gacaigacka, Wapongti yele ngageme mi madickedaicte, miyacbenang.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index