Search form

Hebrews 11:7

7Ngic-ngigac yenge misa sugucne kwesinale umacine fikewec i mi ngani-motoibong, Wapongti Noa sawang-yowa inguc edowec. Edome Noa ye yowaine ngagesingkewecte alang bacnolu wagetowa monic bawec. Inguc bame yeicne nga alingfocine umackacni olocebawec. Ye ngagesingkewecte himongte aibaba sowacne bame yegengkeme Wapongti ngic-ngigac yowawa locebawec. Ye ngagesingkewecte ngic dondonne yengele mole-damoc bawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index