Search form

Hebrews 11:9

9Wapongti himong lacnonale yowa milu hefewec, ye Wapongte yowa ngagesingkewecte hikelu kwilic-ngic ingucne gawec. Galu kpoluc-faleine bame domawec. Aime Aisak nga Yakobo yeke aibaba yogohac ailu gaiboc. Yeke Abrahamkolec dodoficte himong i balu gabong yogodi mole-damocngineng aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index