Search form

Hebrews 12:11

11Aime ba-bating i yanguctiyac kwele-sowac doicineholec bafuwanolecaigac, yogodi kwele-madic mi aidaicte, miyac. Aime ngic-ngigac yenge ba-batingka sugule-sanang ailu gagaing, yengela aibaba yogodi lobewa nganime aibaba dondonne nga kwele-mogungka gaga ilec noine bafuwadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index