Search form

Hebrews 12:13

13Ailu ngic-ngigac hige-sowac higengineng patickedaickale

“Ngenge yefengineng holelu someckedaing.” (Yowa ngage-ngage 4:26)

Ngenge inguc aibong higengineng madickedaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index