Search form

Hebrews 12:2

2Hikelu dongenonggeng Yesula hiladabeleng. Yedi ngage-ngagesingnonggeng filesoc filesoc bamadickelu gadaicte, ailu ye hocne ngage-ngagesing yogolec fungine. Ye belic-belic lobewa kwesidaicte, i ngagesilu malicpongte doicka felu wiyac gameineholec i balaibelu ngageme efecne aiwec. Inguc ailu Wapongte ngictau ngiye-ngiye yogo foleinapec fewec yakumac ngiyegac hocne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index