Search form

Hebrews 12:22

22Ngenge Sinai kupic ingucne iwa monic mi kwesiibong, miyac. Ngenge Sion kupic, yogo Wapong gagaineholec yele taon ailu honocmengte Yerusalem, iwa belic-belicte tutumangka kwesiibong. Aime angelo habu taosenkacni fegac, ilecsoc tutumang iwa tumaneibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index