Search form

Hebrews 12:23

23Aime ngic-ngigac sasawale Wapong, ye mimocto-mimocto ngicngineng, ailu ngic-ngigac Wapongti filesoc filesoc bamadicebalu yenge dondonne wacebawec, yengele asungineng. Aime honocmengte hibiwa wacngineng kwelengkeicne fagac, i yenge molic-molic adu-madec ingucne gagaing, yenge honocmengte habu aigaing. Yenge sasawadi momoc kpatulelu iwa gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index