Search form

Hebrews 12:25

25Ilec Wapongti ngenge yowa edocngebalu gagac, ye lobe-holecnodaingkale damongngineng balu ganingte migac. I yangucte, Mosesdi himongka galu ngic-ngigac uung-yowa sanangne edocebame yenge yele yowa ngagenogale takicebame hegile galu bikicte ameine baibong. Aime Wapongti honocmeng iwacni uung-yowa edocnubame yowaine lobeedabelengtewabac bikicte ameine iwacni inguchac nalic mi hikedabelengte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index