Search form

Hebrews 12:8

8Ailu yedi madecfocine sasawa aibabanginengte ba-bating bole badaicte, aime ngenge inguc mi aingeledaictewa yele adu-madecfocinebenang mi aidaingte, ngenge kosa galu kweficebaibong yenge ingucne aidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index