Search form

Hebrews 13

Mac holeyeledabeleng

1Ngic hae-gbafocne, ngenge ngengungtihac kwelenginengti angac ngagenagulu ago ainagulu gadabiyeng. 2Ngic-ngigac haic fulune ngengela kwesibong ngenge yenge macnginang locebanogale mi hegiledaing. Ngic-ngigac gocne yenge inguc aiibong, yenge ngicbenang macka locebagabeleng milu angelo gocne macka locebaibong.-3Aime ngic-ngigac muc-macka ngiyebong ngenge yengeholec momochac ngiyegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng. Nga ngic-ngigac gocne wecebacaigaing, yogo ngengele soc momochac wegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng.

4Aime ngawe-ngigac banagucaigaing aibaba i alang bacnodabiyeng. Aime ngawe-ngigac yeke momochac mac fafanginec alang bacnolu selo aibaba mi aiboc wonong mikac fadaic. I yangucte, Wapongti kaiselo ngic-ngigac funginengineng wosaelu ameine yeledaicte hocne.-5Aime ngenge hiye-monengte angac sugucnehac mi ngagedabiyeng, ngenge wiyac biyac fangelegac, i sugu andoine aigac, ngenge inguc ngagelu gadabiyeng. Wapong yeuctihac yanguc biyachac miwec,

“Na ngenge mi hegilecngebadacte, ailu wiyacngineng lilolu nalic mi lobe-holengeledacte, i miyacbenang.” (Yefe-yowa 31:6) -

6Ilec sanangkelu hangoc mikac galu yanguc nalic midabelengte,

“Sugucne ye nongileng babaficnonggeng, aime ngic monicti wiyac monic ainoleme ilec nalic mi hangocnubadaicte.” (Miti gee 118:6-7)

Ngage-ngagesingnonggeng balaibenoga

7Ngenge micnefocngineng Wapongte yowa edocngebalu wedungelelu gaibong ailu noine wenuc bafuwaibong, i ngagesilu gadabiyeng. Ngenge domalu ngage-ngagesingngineng ngani-motolu yengele silic balaibedabiyeng.-8Yesu Kristo ye awecnahac nga yakumac ailu damengsoc silicine moniyang gaginowagac.

9Wapongte baba-madicti kwele-ngage-ngagengineng basanangkeme sanangne domadaingte, yogodi wiyac madicne. Aime noba-nosingte yefe-yowa fungine fungine yogodi kwelengineng nalic mi basanangkedaicte. Ilec ngenge yowa kwesacine gbolicne fungine fungine wedungelebong yowa ingucnedi mi mudocngebadaic.-10Aime nongileng Yesudi alatanonggeng ingucne aime gabeng depec-baba ngic yengi kpoluc-falewa bole balu gagaing, yenge alata iwacni nosing monic nalic mi balu nodaingte. 11Depec-baba ngic yengele damong sugucnedi sic yengele sac balu ibu-kuluc kweline Gbagbacnebenang, iwa bafelu bikic baic-baicte ibu lolu gaibong. Ailu sic noinebac ngiye-domac aicaigaing mac yogolec lobeina lobong lobelu defeine sugu ailu gawec.-12Ilec Yesudi inguchac yeicne sacti ngic-ngigac gbagbacne bacebanale taon nuinele lobeina doic ngagewec.-13Ilec ngiye-domac aicaigabeleng, yogolec lobeina yela hikelu yeholec momochac ye game bawec ingucnehac badabeleng.-14Himong yagowa nongileng taon sanangne monic mi fagac. Ilec nongileng taonnonggeng lobewa kwesinale donge hilalu gagabeleng.-

Mimi-madicte ibu

15Ilec nongileng Yesule wacka Wapong damengsoc mitengkedabeleng, yogodi ibu noine aidaic. Micnonggengti wacine mibeng yegengkeme noine bafuwadabeleng.-16Aime ngic-ngigac gocne ngani-bafic aiyeledabiyeng, ailu wiyacngineng fagac, i heuckelu yeledabiyeng, aibaba i mi hegiledaing. Wapongti ibu ingucnele hocne ngageme madickedaicte.-

Yowangineng balaibenoga

17Ngenge micnefocngineng yenge alang bacebalu yowangineng balaibedabiyeng. I yangucte, yenge gung-gboli galu kwele-asungineng damongkelu bolenginengte yowa-siduc Wapongta minogale damengngineng loicne fagac. Iwa yengele bole i kwele-madicineholec aidaic. Ngenge kwele-umacka bole i badaingtewa, na ngagebe ngenge nalic mi baficngebadaicte.-

Wenac-madic

18Ngenge nongele milockedaing. Nonge kwele-ngage-ngagenonggeng gbagbacne, inguc ngagepangkelu gagabeleng. Aime aibabanonggeng sasawa madicne fanale ainolegac.-19Ngenge hatacmac mimilockabenang baficnubaebongka, na dameng mi wikedacte ailu ngengela biyacbenang hefaliye funogale ngagesigabac.

20Sugucnenonggeng Yesu ye lama-damongtowa ingucne damongnubagac. Aime Kwele-mogungte Wapongti Yesu homackacni bagboliyeme fangkewecte Yesule sacka dodofic sanangne fafeginowagac.-21Wapongti hocne Yesule ailu bole madicne sasawa banogale tapili bame wakengeleme yeicne angac nga ngage-ngage balaibedaingte. Ye inguc ainolelu ngageme madickedaicte, aibaba yogodi nongela fikedaic. Aime wac feicnedi yela mimiteng fafeginowagac, i noine.

22Ngic hae-gbafocne, na hibi yago kwelengkegabac, i dalicne miyac, ilec ngenge yowa yago tatakic mikac galu ngageningte kpafengngebalu migabac. 23Ailu monic yanguc edocngebabe ngagening, yenge agononggeng Timoti muc-mackacni lukecnoibong. Ilec ye nala biyac kwesidaictewa, noke momochac ngengela biyac fulu nganicngebadabelecte.

24Nongele wenac-madicti micnefocngineng ailu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengela fugac. Ailu alingfocnonggeng Itali himongkacni yenge inguchac wenac-madicngineng ngengela logaing.

25Wapongte baba-madicti ngic-ngigac sasawa ngengela fadaic.

I foinac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index