Search form

Hebrews 13:1

Mac holeyeledabeleng

1Ngic hae-gbafocne, ngenge ngengungtihac kwelenginengti angac ngagenagulu ago ainagulu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index