Search form

Hebrews 13:16

16Aime ngic-ngigac gocne ngani-bafic aiyeledabiyeng, ailu wiyacngineng fagac, i heuckelu yeledabiyeng, aibaba i mi hegiledaing. Wapongti ibu ingucnele hocne ngageme madickedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index