Search form

Hebrews 13:17

Yowangineng balaibenoga

17Ngenge micnefocngineng yenge alang bacebalu yowangineng balaibedabiyeng. I yangucte, yenge gung-gboli galu kwele-asungineng damongkelu bolenginengte yowa-siduc Wapongta minogale damengngineng loicne fagac. Iwa yengele bole i kwele-madicineholec aidaic. Ngenge kwele-umacka bole i badaingtewa, na ngagebe ngenge nalic mi baficngebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index