Search form

Hebrews 13:2

2Ngic-ngigac haic fulune ngengela kwesibong ngenge yenge macnginang locebanogale mi hegiledaing. Ngic-ngigac gocne yenge inguc aiibong, yenge ngicbenang macka locebagabeleng milu angelo gocne macka locebaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index