Search form

Hebrews 13:21

21Wapongti hocne Yesule ailu bole madicne sasawa banogale tapili bame wakengeleme yeicne angac nga ngage-ngage balaibedaingte. Ye inguc ainolelu ngageme madickedaicte, aibaba yogodi nongela fikedaic. Aime wac feicnedi yela mimiteng fafeginowagac, i noine.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index