Search form

Hebrews 13:22

22Ngic hae-gbafocne, na hibi yago kwelengkegabac, i dalicne miyac, ilec ngenge yowa yago tatakic mikac galu ngageningte kpafengngebalu migabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index