Search form

Hebrews 13:3

3Aime ngic-ngigac muc-macka ngiyebong ngenge yengeholec momochac ngiyegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng. Nga ngic-ngigac gocne wecebacaigaing, yogo ngengele soc momochac wegaing, silicine yogo ingucnehac ngengi yengele ngagesilu baficebadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index