Search form

Hebrews 13:4

4Aime ngawe-ngigac banagucaigaing aibaba i alang bacnodabiyeng. Aime ngawe-ngigac yeke momochac mac fafanginec alang bacnolu selo aibaba mi aiboc wonong mikac fadaic. I yangucte, Wapongti kaiselo ngic-ngigac funginengineng wosaelu ameine yeledaicte hocne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index