Search form

Hebrews 13:7

Ngage-ngagesingnonggeng balaibenoga

7Ngenge micnefocngineng Wapongte yowa edocngebalu wedungelelu gaibong ailu noine wenuc bafuwaibong, i ngagesilu gadabiyeng. Ngenge domalu ngage-ngagesingngineng ngani-motolu yengele silic balaibedabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index